“ Breakthrough” Psilocybin ประกอบไปด้วย FDA

องค์การอาหารและยาให้การส่งเสริม psilocybin เป็นอย่างมากกระบวนการของการมียาใหม่ที่ได้รับการอนุมัตินั้นค่อนข้างช้า แต่ก็ค่อนข้างน่าผิดหวังเช่นกันในรูปแบบที่หายาก FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา) ได้ให้การทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับ Psilocybin ซึ่งเป็นสารหลอนประสาทที่พบในเวทมนตร์ เห็ดและทรัฟเฟิลเหมือนกันการกำหนด“ การบำบัดแบบก้าวหน้า” สำหรับครั้งที่สอง […]